Fukan Zazengi

Enseñanza de zazen de Eihei Dogen

Tazunuru ni sore, moto enzū, ikade ka shushō o karan, shūjō jizainanzo ku o tsuiyasan. Iwan ya, zentai haruka ni jinnai o izu, tare ka hosshiki no shudan o shinzen. Ōyoso, jo o hanarezu, ani shugyō no kyaku o mochiuru mono naran ya. Shikare domo, ri mo sa areba, tenchi haruka ni hedatari, ijun wazuka ni okoreba, funnen toshite shin o shissu. Tatoi, e ni hokori, go ni yutaka ni shite, betchi no chito e, o e, shin o akiramete shōten no shiiki o koshi, nittō no henryō ni shōyō su to iedomo, hotondo shusshin no katsuro o kikessu.

Iwan ya, kano gion no shōchi taru, tanza roku nen no shōseki mitsu beshi, shōrin no shinin o tsutauru, menpeki kusai no shōmyō nao kikoyu. Koshō sude ni shikari, konjinnanzo ben zezaru. Yue ni subekaraku koto o tazune go o ō no gegyō o kyū subeshi. Subekaraku ekōhenshō no taiho o gaku subeshi. Shinjin jinen ni datsuraku shite, hōnrai no menmoku genzensen. Inmo no ji o en to hosseba, kyū ni inmo no ji o tsutomeyo. Sore sanzen wa shitsu yoroshiku, on– jiki setsu ari. Shoen o sha shi, banji o kyūsoku shite, zennaku o omowazu, zehi o kan suru koto nakare. Shin i shiki no unten o yame, nensōkan no shikiryō o yamete, sabutto hakaru koto nakare, ani za ka ni kakawaran ya.

Yono tsune, zasho ni wa atsuku zamotto shiki, ue ni futon o mochiu. Arui wa kekka fuza, arui wa hankafuza. Iwaku, kekkafuza wa, mazu migi no ashi o motte hidari no momo no ue ni anji, hidari no ashi o migi no momo no ue ni anzu. Hankafuza wa, tada hidari no ashi o motte migi no momo o osu nari. Yuruku etai o kakete, seisei narashimu beshi. Tsugi ni migi no te o hidari no ashi no ue ni anji, hidari no tanagokoro o migi no tanagokoro no ue ni anji, ryō no daiboshi, mukaite ai sasou. Sunawachi shōshintanza shite, hidari ni sobadachi migi ni katamuki, mae ni kugumari shirie ni aogu koto o ezare. Mimi to kata to taishi, hana to hozo to tai seshimen koto o su. Shita ue no agito ni kakete, shin shi ai tsuke, me wa subekaraku tsune ni hiraku beshi. . Bisoku kasuka ni tsūji, shinsō sude ni totonoete, kanki issoku shi, sayū yōshin shite, gotsu gotsu to shite za shite, kono fushiryōtei o shiryō seyo. Fushiryōtei ikan ga shiryōsen. Hi shir. Kore sunawachi zazen no jutsu nari.

Iwayuru zazen wa shūzen ni wa arazu. Tada kore anraku no hōmon nari, bodai o gūjin suru no shushō nari. Kōangenjō, ra imada itarazu. Moshi kono i o eba, ryū no mizu o uru ga gotoku, tora no yama ni yoru ni nitari. Masa ni shiru beshi, shōbō onozukara genzen shi, konsan mazu bokuraku suru koto o. Moshi za yori tataba, jojo toshite mi o ugokashi, anshō toshite tatsu beshi, sotsu naru bekarazu. Katte miru, chōbonosshō, zadatsu ryūbō mo, kono chikara ni ichinin suru koto o. Iwan ya mata, shikanshintsui o nenzuru no tenki, hokkenbō katsu o kosuru no shōkai mo, imada kore shiryōfūnbetsu no yoku gesuru tokoro ni arazu, ani jinzū shushō no yoku shiru tokoro to sen ya. Shōshiki no hoka no iigi taru beshi, nanzo chiken no saki no kisoku ni arazaru mono naran ya.

Shikareba sunawachi, chi kagu o ronzezu, rijindonsha o erabu koto nakare. Senitsu ni ku seba, masa ni kore bendō nari. Shushō onozukara zenna sezu, shu sara ni kore byōjō naru mono nari. Oyoso sore, jikai ta, saitentōchi, hitoshiku butchin o ji shi, moppara shūfū o hoshii mama ni su. Tada taza o tsutomete, gōtchi ni saeraru. Manbetsu sensha to iu to iedomo, shikan ni sanzenbendō subeshi. Nan zo jike no za o kyaku shite, midari ni takoku no jinkyō ni kyoraisen. Moshi ippo o ayamareba, tōmen ni shaka su. Sude ni ninshin no ki o etari, munashiku kōin o wataru koto nakare. Butsu no ki o hōninsu, tareka midari ni sekka o tanoshiman. Shika nomi narazu, gyōshita ro no gotoku, unmei wa denkō ni nitari. Shūkkotsu toshite sunawachi ji, shuyu ni sunawachi shissu. Koi negawaku wa, sore sangaku no ru, hisashiku mo ni naratte, shinryū o ayashimu koto nakare. Jikishi tanteki no ni shōjin shi, zetsugaku mu i no hito o sonki shi, butsu butsu no bodai ni gattō shi, soso no zanmai o tekishi seyo. Hisashiku inmo naru koto o nasaba, subekaraku kore inmo naru beshi, hōzō ōnozukara hirakete ju nyoi naran.